خدمات ما

کاهش شوری آب و نمک خاک

شوری آب در مناطق خشک و بیابانی که دارای آب و خاک شور مي باشند با استفاده از جیوهوموس جهت جذب ريشه به نصف کاهش می یابد و همچنین ریسک ابتلا به شوری در مناطق خشک و بیابانی به طور قابل توجهی با استفاده از جیوهوموس کاهش می یابد و در صورت استفاده همزمان جیوهوموس با ترکيبات اسيد هيوميک و ترکیبات پتاسیم با افزایشCEC  
(Cation Exchange Capacity) شوری به صورت قابل توجهی کاهش بيشتری مي يابد.

حتی در آب های غير شور که به آب شيرين معروف مي باشند در هر متر مکعب که معادل 1000 ليتر مي باشد معادل 1 کيلوگرم نمک به صورت محلول موجود مي باشد که با استفاده از  جیوهوموس اين شوری و همچنين شوری آب هايی که ذاتاً شور مي باشند جهت جذب ريشه به نصف کاهش مي یابد.


از آنجا که پس از تبخیر آب در سطح زمین املاح و مواد معدنی مانند نمک در خاک باقی می ماند جیوهوموس علاوه بر جلوگيری از هدر رفت آب ، نمک باقیمانده پس از تبخير آب در خاک را نيز جذب مي نمايد ( از طریق تاثیر بر سدیم نمک) و مانع از شوری خاک و نتيجتا جلوگيری از شوری آب منتقل شده به ريشه مي گردد.

در تونس و عربستان سعودی آزمایشات نشان داده اند که جیوهوموس سهم ارزشمندی در بیابان زدایی در مناطق خشک و بیابانی دارد.